29-7-2019: Update voortgang door de verschillende banken

Onderstaand de meest recente update inzake voortgang van de banken inzake het Herstelkader.

Rabobank (stand per 14-7-2019):

- 7.603 relaties hebben een definitief compensatie-aanbod gehad. Dit is 81% op een totaal van 9.407 te compenseren relaties. Daarnaast heeft Rabobank eind 2018 alle nog niet (geheel in 2018) gecompenseerde relaties een voorschot gedaan ter grootte van de door haar verwachte aanvullende eindcompensatie.

ABN AMRO (stand per 29-7-2019):

- 7.502 relaties hebben een definitief compensatie-aanbod gehad. Dit is bijna 100% (99%) op een totaal van 7.543 te compenseren relaties.

ING (stand per 5-7-2019):

- Alle 1.185, d.w.z. 100% van de in aanmerking komende relaties hebben hun definitief compensatie-aanbod gehad.

Deutsche Bank (stand per 28-9-2018):

- Alle 1138, d.w.z. 100% van de in aanmerking komende relaties hebben hun definitief compensatie-aanbod gehad.  

26-4-2019: Veel fouten in aanbiedingen banken

Volgens een inventarisatie door het Financieel Dagblad gaat er veel mis inzake de afhandeling van het Herstelkader Rentederivaten. Er worden teveel fouten gemaakt, met name bij Rabobank-dossiers.

https://fd.nl/achtergrond/1296848/afwikkeling-derivatendrama-verloopt-allerminst-foutloos-van-nul-naar-half-miljoen-compensatie

27-11-2018: Interview Treas voor “accountancyvanmorgen.nl” inzake update Herstelkader

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2018/11/27/update-herstelkader-rentederivaten/

26-10-2018: ABN AMRO en Rabobank halen deadline eind 2018 niet

Het lukt Rabobank en ABN Amro niet om het nu al jaren voortslepende derivatendossier voor het einde van het jaar af te ronden, zoals minister Wopke Hoekstra van Financiën had verlangd. Bij Rabo zal een derde van de mkb'ers aan wie tussen 2003 en 2015 dubieuze rentederivaten zijn verkocht pas in de loop van 2019 een definitief compensatievoorstel krijgen. ABN Amro rekent op 'een kleine uitloop naar het eerste kwartaal van 2019 .

Lees verder: https://fd.nl/ondernemen/1275503/rabobank-mist-deadline-compensatie-mkb-ers

17-7-2018: Voortgangsrapportage Herstelkader AFM: Wederom vertraging ABN AMRO en Rabobank

Volgens de toezichthouder AFM blijkt het uitvoeren van de compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers lastiger dan de banken zelf hadden ingeschat. Ze hebben voor het beoordelen van de soms zeer complexe dossiers bijvoorbeeld extra gespecialiseerde medewerkers nodig, en die zijn maar beperkt beschikbaar.

De AFM is met ABN AMRO en Rabobank in gesprek over mogelijkheden om het hele proces bij hen te versnellen.

Dat kan onder meer door bepaalde controles pas achteraf uit te gaan voeren, waardoor een mkb'er zijn vergoeding eerder kan ontvangen. Als later blijkt dat er eigenlijk te veel is uitgekeerd, dan mag die ondernemer dat extra geld houden.

8-12-2017: Voortgangsrapportage Herstelkader AFM: Wederom vertraging door gebrekkige data & systemen

De AFM publiceert dat de uitvoering van het Herstelkader door de banken opnieuw vertraging oploopt. 

 

28-10-2017 Rabobank: "Controleer uw aanbod op missers"

5-10-2017 nog dit jaar een voorschot op de coulance!

O.a. ABN AMRO en Rabobank hebben aangegeven dat de meeste cliënten (die binnen het Herstelkader vallen) in ieder geval dit jaar nog een voorschot op de coulance mogen verwachten. Echter, soms kan het beter zijn dit voorschot nu niet te accepteren. Wij adviseren u graag.   

3-10-2017 MKB'ers moeten langer wachten op compensatie

Accountants durven nauwelijks hun handtekeningen te zetten onder de berekeningen van de banken. Dit omdat vele dossiers niet op orde zijn en de betrokken accountants "bang zijn fouten te maken" in dit ingewikkelde Herstelkader. 

13-7-2017 1e schadevergoedingen zijn betaald!

Deutsche Bank is als eerste bank gestart met het aanbieden en betalen van schadevergoeding uit hoofde van het Herstelkader. 

11-05-2017 Kamervragen rentederivaten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen gesteld in het schriftelijk overleg over rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf.

 

26-01-2017 RABOBANK GAAT 10.000 MKB'ERS COMPENSEREN

Rabobank zal ongeveer 10.000 gedupeerde MKB-ondernemers compenseren voor in het verleden afgesloten rentederivaten. Dat is 2000 meer dan waar de bank op basis van een eigen inventarisatie eerder zelf van uitging. 

 

19-12-2016 herstelkader nu definitief

  • Op 5 juli j.l. werd de eerste versie van het Herstelkader Rentederivaten gepresenteerd;

  • De opvolgende "pilot-fase" heeft een kleine 6 maanden geduurd. In deze fase is de (uit)werking van het Herstelkader getoetst en zijn vragen, onduidelijkheden en details uitgewerkt;

  • Het nieuwe, definitieve, Herstelkader is op 19 december 2016 gepubliceerd. Deze omvat zo'n 118 pagina's;

  • Dit Herstelkader voorziet in compensatie-mogelijkheden op een groot aantal punten. Maar ook in beperking of uitsluiting van compensatie op een aantal zaken;

  • De derivatencommissie stelt in haar brief (19 december 2016) aan Minister Dijsselbloem: "De berekening van het te compenseren bedrag is complex. Als gevolg hiervan kunnen de uitkomsten van berekeningen van een dossier door verschillende personen in enige mate verschillen";

  • Banken berekenen de komende periode, samen met ingeschakelde accountants, het compensatie-aanbod per in aanmerking komende onderneming. Onze verwachting is dat de eerste vergoedingsaanbiedingen vanaf april 2017 gaan plaatsvinden;

  • Berekening van compensatie voor alle stappen van dit Herstelkader zijn zonder specialistische kennis en derivatensoftware nauwelijks te maken;

Alle details leest u in onderstaand document van de Derivatencommissie!